Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Algemene Reparatievoorwaarden

REVITIVE SAS met een kapitaal van 10.000 euros

Maatschappelijke zetel en contactgegevens: 250 bis boulevard Saint Germain, 75007 Parijs – Frankrijk.

Ingeschreven bij de RCS van Parijs onder nummer: 838078046, Individueel BTW nummer FR67 838078046.

Email: [email protected], telefoon: 0805 321 051 (gratis oproep vanuit Frankrijk of 0033 175 850 374 vanuit België, Nederland, of het Groothertogdom Luxemburg (prijs van een telefoon naar Frankrijk).

 

 1. Toepassingsgebied

1.1 Onderhavige Algemene Reparatievoorwaarden (hierna “ARV" genoemd) van Revitive SAS (hierna "Revitive") zijn van toepassing op alle reparaties die betrekking hebben op een apparaat van het merk Revitive (hierna "Revitive Apparaat" genoemd), uitgevoerd door Revitive ten behoeve van een consument (hierna individueel aangeduid als “de Klant” en collectief door de “Klant(en)”) in de hierna beschreven voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen online worden geraadpleegd en gedownload via het volgende internetadres https://www.revitive.nl/reparatie. Zij vormen de overeenkomst voor de reparatie van een Revitive-apparaat die tussen Revitive en de Klant wordt gesloten en zijn van toepassing onder uitsluiting van alle andere contractuele voorwaarden, tenzij vooraf anders is overeengekomen tussen Revitive en de Klant.

1.2 Revitive behoudt zich het recht voor om onderhavige ARV te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke versie van de ARV voor elke overeenkomst tot reparatie van een Revitive-apparaat tussen Revitive en een Klant, is de versie die van kracht is op het ogenblik van het verzoek tot reparatie van de Klant, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 2.2 van onderhavige ARV.

1.3 In de zin van onderhavige ARV is een "Klant" een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, beroeps- of landbouwactiviteit vallen, overeenkomstig het voorafgaand artikel van het Franse consumentenwetboek.

 

 1. Dienst na verkoop

2.1 Wanneer een Revitive Apparaat defecten vertoont en niet langer onder de commerciële garantie van Revitive valt, zal Revitive de Klant tegen een vast bedrag de reparatie van het Revitive Apparaat aanbieden. Deze vaste prijs omvat ondersteuning, transport (heen en terug), diagnose, arbeidsuren en onderdelen die nodig zijn voor de reparatie van het Revitive Apparaat. De lijst met forfaitaire bedragen voor de reparaties is te vinden op het internetadres 95€ BTW inbegrepen.

2.2 De Klant kan een reparatie verzoeken via e-mail: [email protected] of telefonisch via 0805 321 051 vanuit Frankrijk (gratis oproep), of 0033 175 850 374 vanuit België, Nederland en Luxemburg (prijs van een uitgaand gesprek naar Frankrijk). De Klant ontvangt vervolgens per e-mail, of in uitzonderlijke gevallen per post, een kopie van de tarieven en onderhavige ARV. De betaling voor de reparatiedienst wordt vervolgens afgerekend via de telefoon met een creditcard. De Klant ontvangt een e-mail (of in uitzonderlijke gevallen een brief) ter bevestiging. Er worden geen reparaties uitgevoerd zonder voorafgaande betaling van de Klant.

De Klant wordt erop gewezen dat zijn Revitive Apparaat, na betaling van de reparatiedienst en nadat de reparatiedienst van Revitive zijn Revitive Apparaat heeft ontvangen, als onherstelbaar kan worden gediagnosticeerd. In dergelijk geval wordt de reparatiedienst niet terugbetaald, behalve onder de voorwaarden bepaald in artikel 2.3 hieronder en tot maximaal een derde van de prijs van de reparatie.

2.3 Revitive geeft geen enkele garantie dat reparatie van het Revitive Apparaat mogelijk is, en kan niet vooruitlopen op enig resultaat van de reparatie die na aanmelding bij de reparatiedienst zal worden uitgevoerd. Indien Revitive na onderzoek vaststelt dat het niet mogelijk is het Revitive Apparaat te repareren, zal Revitive aanbieden het Revitive Apparaat kosteloos te vernietigen en te recyclen, en een derde van de reparatieprijs aan de Klant terugbetalen in de vorm van een voucher voor een nieuw Revitive Apparaat, of via een bankoverschrijving naar de creditcard die gebruikt is om de reparatiedienst te betalen. Indien de Klant het niet eens is met de vernietiging van het Revitive Apparaat binnen een termijn van 14 dagen, wordt het niet-gerepareerde Revitive Apparaat aan hem teruggezonden zonder gedeeltelijke terugbetaling.

2.4 Alle communicatie inzake de reparatie gebeurt bij voorkeur via e-mail. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven voor het beheer van de reparatie correct is, zodat de door Revitive verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Indien spamfilters worden gebruikt, moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door Revitive of door derden die met de reparatie zijn belast, worden verstuurd, kunnen worden ontvangen.

 

 1. Herroepingsrecht

De Klant heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail of brief waarin wordt bevestigd dat de Klant zijn Revitive Apparaat ter reparatie aanbiedt, Revitive op de hoogte te stellen van zijn wens tot herroeping en bijgevolg de met Revitive gesloten reparatieovereenkomst op te zeggen.

De Klant stelt Revitive hiervan in kennis, per e-mail naar [email protected] of per post naar het adres van de maatschappelijke zetel, middels het bijgevoegde herroepingsformulier, dat naar behoren is ingevuld, of middels elke andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij aangeeft dat hij de overeenkomst wenst te herroepen.

Revitive zal de Klant het betaalde bedrag voor de reparatie terugbetalen via overschrijving op de creditcard die bij de betaling werd gebruikt, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop Revitive de kennisgeving van herroeping van de Klant heeft ontvangen.

Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent vóór het einde van de herroepingstermijn, terwijl de reparatie, op zijn uitdrukkelijk verzoek, al is aangevat, blijft de Klant Revitive het bedrag verschuldigd dat overeenstemt met de geleverde dienst tot de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping. Indien de reparatiedienst reeds volledig werd uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden, kan de Klant zijn herroepingsrecht niet meer uitoefenen.

 

 1. Retentierecht

Indien de Klant de prijs van de reparatiedienst niet volledig heeft betaald bij het intekenen op deze dienst, zoals bepaald in artikel 2.2 hierboven, behoudt Revitive het recht op retentie van de herstelde Revitive-apparaten. Deze apparaten worden dus pas terugbezorgd aan de Klant nadat de prijs van de reparatiedienst volledig is betaald.

 

 1. Termijnen en voorwaarden voor teruggave

5.1 Het Revitive Apparaat wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst door de reparatiedienst van Revitive aan de Klant terugbezorgd. Tenzij anders overeengekomen, wordt het Revitive Apparaat teruggestuurd naar het door de Klant opgegeven leveringsadres. De risico's verbonden aan het transport van het Revitive Apparaat worden overgedragen aan de Klant op het moment van de bezorging van het Revitive Apparaat bij de Klant. Het leveringsadres is het adres dat de Klant bij de betaling heeft opgegeven.

5.2 De teruggave van het Revitive Apparaat brengt geen verzendkosten met zich mee voor rekening van de Klant.

5.3 Indien het transportbedrijf het Revitive Apparaat retourneert aan Revitive, omdat de levering aan de Klant onmogelijk was, zijn de kosten van de tweede poging tot levering voor rekening van deze laatste. Deze kosten zijn niet ten laste van de Klant, indien hij niet verantwoordelijk is voor het optreden van de gebeurtenis die leidt tot de onmogelijkheid om te leveren, of indien hij tijdelijk niet in staat was om de levering te ontvangen, tenzij Revitive hem tijdig op de hoogte heeft gesteld van de levering.

5.4 Het Revitive Apparaat dat door Revitive wordt geretourneerd, kan worden herverpakt in een nieuwe verpakking als de originele verpakking niet geschikt is om het apparaat te versturen vanwege het ontbreken van een adequate bescherming.

5.5 Bij het retourneren van het Revitive Apparaat vindt de overdracht van de risico's ten aanzien van de Klant plaats vanaf het moment dat het toestel in zijn handen is of van een persoon die door de Klant is aangewezen als ontvanger van het teruggestuurde Revitive Apparaat.

 

 1. Garanties met betrekking tot reserveonderdelen

In geval van defect in de wisselstukken zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot de wettelijke conformiteitsgarantie (artikelen L.217-1 en volgende van het Franse consumentenwetboek) en de garantie inzake verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing. In bijlage I van onderhavige ARV is een verwijzing naar de toepasselijke bepalingen opgenomen.

De Klant wordt erop gewezen dat hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het Product beschikt om de wettelijke conformiteitsgarantie in te roepen. Hij kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van het Franse consumentenwetboek. Hij dient geen bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de twee jaar volgend op de levering van het Product, behalve voor tweedehands Producten, waarvoor een periode zes maanden geldt.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de eventuele commerciële garantie.

De Klant kan beslissen om zich te beroepen op de garantie inzake verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek, in dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Bovendien genieten reparaties een commerciële garantie van 6 maanden vanaf de datum van reparatie door Revitive. Deze termijn kan niet worden onderbroken, behalve in geval van frauduleuze opzet of grove nalatigheid van Revitive.

De verkopen van de Revitive Producten zijn onderworpen aan de imperatieve wetgevingen in functie van de woonplaats van de Klanten. De imperatieve bepalingen van het Belgisch, Nederlands en Luxemburgs recht die van toepassing zijn op verkopen van producten aan Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Klanten, worden in bijlage van huidige voorwaarden ter herinnering gebracht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij claim

7.1 In geval van een klacht kan de Klant zich wenden tot de volgende dienst:

Revitive SAS - SAV (Dienst na verkoop)

Adres: 250 bis boulevard Saint Germain - 75007 Paris - France (Parijs - Frankrijk)

Tel.: 0805 321 051 vanuit Frankrijk, 033 175 850 374 vanuit België, Nederland en Luxemburg

E-mail: [email protected]

7.2 Conform de toepassing van de bepalingen van de artikelen L.612-1 en volgende van de Franse Consumptiewet, biedt Revitive de Klant in geval van een geschil de mogelijkheid tot conventionele bemiddeling via het Europese platform geschillenbeslechting. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm).

De Klant kan ook contact opnemen met een bemiddelingsorganisme waarvan Revitive lid is, de CM2C (Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice):

De internetsite van de ombudsman is: https://www.cm2c.net.

7.3 De reparatieovereenkomst en onderhavige ARV zijn onderworpen aan het Franse recht. De Klanten die in een andere lidstaat dan Frankrijk wonen, kunnen zich steeds beroepen op de dwingende wettelijke bepalingen van het land van hun woonplaats die van toepassing zijn.

Huidige ARV verwijzen naar de dwingende bepalingen naar Belgisch, Luxemburg en Nederlands recht in Bijlage I.

 

BIJLAGE I

 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE WETTELIJKE EN COMMERCIËLE GARANTIE - FRANS RECHT

 

Artikel L217-4 van de Franse Code de la consommation:

“De verkoper is ertoe gehouden een goed af te leveren dat in overeenstemming is met het contract en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van de levering. Hij is ook aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer hij contractueel verantwoordelijk is voor de installatie of wanneer deze onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Franse Code de la consommation:

“Om in overeenstemming te zijn met het contract moet het goed:

 

Het goed is in overeenstemming met het contract:

1° Wanneer het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, in voorkomend geval:

 

 • wanneer het overeenstemt met de beschrijving zoals die gegeven is door de verkoper en beschikt over de kwaliteiten die het heeft vertoond aan de koper onder de vorm van een staal of model;

 

 • wanneer het de kwaliteiten vertoont die een koper op legitieme wijze kan verwachten ten aanzien van de publieke verklaringen die zijn gedaan door de verkoper, door de producent of door zijn vertegenwoordiger, met name in de publiciteit of de etikettering;

 

2° Of wanneer het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor een door de koper gewenst gebruik, waarvan de verkoper op de hoogte was gesteld en dat hij heeft aanvaard.

 

Artikel L217-12 van de Franse Code de la consommation:

“De rechtsvordering die voortvloeit uit het conformiteitsgebrek verjaart na twee jaar vanaf de levering van het goed.

 

Artikel L217-16 van de Franse Code de la consommation

“Wanneer de koper aan de verkoper tijdens de duur van de commerciële garantie die hem toegekend geweest is op het moment van aankoop of herstelling van een roerend goed, vraagt om het goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, wat door de garantie is gedekt, komt elke periode van immobilisatie van minstens zeven dagen bij de nog resterende looptijd van de garantie. Deze periode loopt vanaf de interventieaanvraag van de koper of vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor herstelling van het goed in kwestie wanneer deze terbeschikkingstelling plaatsvindt na de interventieaanvraag.

 

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

 

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

 

 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE WETTELIJKE EN COMMERCIËLE GARANTIE - BELGISCH RECHT

Huidige algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van de volgende wettelijke garanties, waarop de Klanten met woonplaats in België (hierna “ de Belgische Klanten”) steeds beroep kunnen doen: a) de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming voor Producten, onder de voorwaarden uiteengezet in artikelen 1649bis t.e.m. 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek; en b) de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken die de geleverde Producten aantasten, onder de voorwaarden uiteengezet in artikels 1641 t.e.m. 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

De Belgische Klanten worden erop gewezen dat wanneer zij de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming wensen te laten gelden, zij REVITIVE binnen twee maanden vanaf de datum van vaststelling van het gebrek op de hoogte moeten brengen van het bestaan ​​van het gebrek. De Belgische Klanten hebben dan een termijn van 1 jaar vanaf de dag waarop zij het gebrek aan overeenstemming hebben vastgesteld om hun rechtsvordering in te stellen.

De Belgische Klanten kunnen kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek.

De Belgische Klanten kunnen beslissen om uitvoering te geven aan de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte Product in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kunnen zij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop en een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met in artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE WETTELIJKE EN COMMERCIËLE GARANTIE – NEDERLANDS RECHT

Huidige algemene voorwaarden gelden onverminderd de toepassing van de Nederlandse consumentenwetgeving, zoals vastgelegd in de artikelen 7:1 tot en met 7:50 BW van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW), waarop de Klanten met woonplaats in Nederland steeds beroep kunnen doen.

 

BIJLAGE II

HERROEPINGSFORMULIER

 

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als de Klant de overeenkomst inzake de reparatiedienst van zijn Revitive Apparaat wenst te herroepen en te beëindigen:

“Ter attentie van Revitive SAS

250 bis boulevard Saint Germain, 75007 Paris - France (Parijs - Frankrijk)

E-mail: [email protected]

Telefoonnummers:

0805 321 051 (gratis vanuit Frankrijk)

Hiermee informeer ik u over de herroeping van het contract voor de reparatie van mijn Revitive Apparaat, met de volgende referenties:

 • Datum van ontvangst van de bevestigingsmail verzonden door Revitive: ………………….........………
 • Naam van de Klant: ......................................................................................................................
 • Adres van de Klant: .......................................................................................................................

Handtekening van Klant (enkel bij een papieren versie van deze kennisgeving)

Datum: ”

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg 10 € korting!