Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Revitive Privacyverklaring

Algemeen

Actegy Limited neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus en wij zetten ons in om alle Persoonsgegevens te beschermen die aan ons worden verstrekt door het gebruik van de Revitive-app (de "App"), alle Revitive-apparaten die verbonden zijn met de App (de "Revitive-producten") en de Revitive-website (de "Website").

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wordt Actegy Limited ("onze", "ons", "wij"), met maatschappelijke zetel te 1 West Point, Western Road, Bracknell RG12 1HJ, VK, beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijke" voor de Persoonsgegevens die zij verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met dit Privacybeleid ("Beleid").

Dit beleid legt uit welke Persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze kunnen gebruiken en beheren en welke rechten u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Voordat u ons Persoonsgegevens verstrekt of onze Website en/of App gebruikt, moet u dit Beleid volledig doorlezen en ervoor zorgen dat u kunt instemmen met onze privacypraktijken. Dit privacybeleid moet worden gelezen naast en in aanvulling op onze Licentieovereenkomst, die te vinden is in het instellingenmenu van de App. De App is niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

Onze Website kan ook links bevatten naar andere websites, beheerd door derden, waaronder social media-websites. Deze sites van derden zijn niet onderworpen aan dit Beleid en wij raden u aan het privacy- en veiligheidsbeleid te raadplegen van elke website die u bezoekt. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en hebben geen controle over de handelingen van derden met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Voor een verklaring van de gedefinieerde termen in dit beleid wordt verwezen naar de onderstaande verklarende woordenlijst.

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer deze door u aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door inschrijving op de Website of de App, automatisch wanneer u de Website en App gebruikt of wanneer deze door derden worden verstrekt.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • Bij het aanmelden en het gebruik van de diensten: Wanneer u zich inschrijft om de Website en/of App te gebruiken, kunt u ons de volgende Persoonsgegevens over uzelf verstrekken: voornaam; geboortejaar; geslacht; lengte; gewicht; informatie met betrekking tot gezondheidsaandoeningen en daarmee samenhangende symptomen; en locatiegegevens (alleen bij het aanmaken van een account in de App om uw regio en lokale taal te bepalen).
 • Als u contact met ons opneemt. Wanneer u contact met ons opneemt via de Website of App kunnen wij het volgende verzamelen: uw contactgegevens, zoals een e-mailadres; en een verslag van de communicatie. Wij kunnen ook uw contactgegevens verzamelen als u ervoor kiest marketingberichten van ons te ontvangen.

Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld:

Voor zover u de Website bezoekt en tijdens het aanmaken van een account voor en het gebruik van de App, kunnen we automatisch de volgende categorieën Persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Gebruiksgegevens. Wij kunnen technische gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website en App, inclusief de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website of App bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee omgaat (inclusief waar u betalingen doet).
 • Gebruiksgegevens van het Revitive-product. Wij kunnen technische informatie verzamelen over uw gebruik van Revitive-producten wanneer het Revitive-product verbonden is met de Website of App. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens over uw behandelsessies verzamelen, waaronder uw gebruikstijd en intensiteitsniveau.
 • Apparaatgegevens. We kunnen uw IP-adres, webbrowsertype en -versie en besturingssysteem verzamelen wanneer u de Website en App gebruikt.

Om deze informatie te verzamelen, kunnen wij cookies en andere traceertechnologieën gebruiken in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Zie onze Cookie-pagina voor meer informatie over cookies en de manier waarop we ze op de Website gebruiken.

Persoonsgegevens verzameld bij derden:

Wij kunnen ook Persoonsgegevens met betrekking tot activiteit en stappen ontvangen, verzameld van Apple Health- of Google Fit-accounts wanneer u ervoor kiest om de Website of App met deze diensten te verbinden. Wanneer u verbinding maakt met dergelijke accounts bent u onderworpen aan het privacybeleid van Apple Health of Google Fit.

Ons gebruik van Persoonsgegevens

In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken en de rechtsgrondslagen waarop wij ons daarbij baseren. De rechtsgronden die van toepassing zijn op onze Verwerking van uw Persoonsgegevens zijn:

 • Uitvoering van een contract met u.
 • Onze legitieme belangen.
 • Uw toestemming.
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, hebben wij daarvoor de relevante legitieme belangen vastgesteld.

Doel/Activiteit

Wettelijke basis voor verwerking

Om de Website en App aan u aan te bieden. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van u als een nieuwe App-gebruiker, het verwerken van eventuele in-App aankopen en het aan gebruikers van de App verstrekken van een overzicht van hun gebruik van het Revitive-product.

Uitvoering van een contract met u.

Voor facturering, accountrelatie en andere administratieve doeleinden zoals het u informeren over wijzigingen aan de Website of App.

Uitvoering van een contract met u.

Om gebruikers van de App advies te geven over het beste gebruik van de Revitive-producten, en hun voortgang met betrekking tot hun gebruik van de Revitive-producten.

Uitvoering van een contract met u.

Om uw gebruik van de Website te controleren en te analyseren om de producten en diensten die wij aanbieden (inclusief de Website) te verbeteren.

Toestemming.

Om uw gebruik van de App te monitoren en te analyseren om de producten en diensten die wij aanbieden (inclusief de App) te verbeteren

Legitiem belang (om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren en uw gebruik van de App te optimaliseren)

Om ons bedrijf, de Website en de App te beschermen, inclusief het oplossen van problemen en het testen van het systeem.

Legitiem belang (om IT-diensten en netwerkbeveiliging aan te bieden).

Om te reageren op mededelingen of vragen die u ons stuurt.

Legitiem belang (om gebruikers informatie te verstrekken en te helpen).

Alleen voor Websitegebruikers, om advertenties te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten en te analyseren (en om u aanbevelingen te doen over goederen of diensten die u zouden kunnen interesseren).

Toestemming.

Om marketingcommunicatie en promotiemateriaal aan u te verstrekken, en ook om contact met u op te nemen voor marktonderzoek.

Toestemming.

Om contact met u op te nemen voor toezicht na het op de markt brengen om de kwaliteit, prestaties en veiligheid van Revitive-producten te controleren.

Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Gebruik van gezondheidsgegevens

Voor zover gezondheidsgegevens door ons worden verwerkt, zullen wij deze Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van een van de hierboven vermelde rechtsgrondslagen, naast een van de volgende voorwaarden:

 • Wanneer u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van die Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnose, de verstrekking van gezondheids- of sociale zorg of behandeling of het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Wanneer de Verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid of de waarborging van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen

Met wie wij uw Persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met mensen binnen Actegy Limited en haar gelieerde ondernemingen die een "noodzaak om te weten" hebben van die gegevens om zakelijke of juridische redenen, bijvoorbeeld om uw marketingvoorkeuren op te slaan op ons marketingplatform, om de App te onderhouden of om een vraag die u hebt ingediend door te sturen naar het relevante team van Actegy Limited. Onze aangesloten partijen zijn verplicht tot geheimhouding van uw Persoonsgegevens en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze Verklaring uiteen zijn gezet.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan de volgende derden:

 • Onze professionele adviseurs, waaronder advocaten, accountants en verzekeraars om juridisch of ander professioneel advies in te winnen.
 • Openbare en overheidsinstanties, rechtbanken en regelgevende instanties om te voldoen aan een juridisch verzoek of een wettelijke verplichting.
 • Externe leveranciers die door ons zijn ingeschakeld (waaronder leveranciers van IT-diensten, aanbieders van analytische diensten, ons klantondersteuningsplatform en betalingsproviders) ten behoeve van het aanbieden van de Website en App aan u of zoals anderszins noodzakelijk kan zijn in verband met de in dit Beleid genoemde Verwerkingsdoeleinden.
 • Potentiële verkopers of kopers in het geval dat Actegy een bedrijf of activa verkoopt, koopt of fuseert.

Doorgifte van Persoonsgegevens buiten het VK en de EER

Om de Website en App te exploiteren kunnen wij uw Persoonsgegevens overdragen en/of opslaan buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER. Wanneer Persoonsgegevens buiten het VK en de EER worden overgedragen, nemen wij de wettelijk vereiste stappen om ervoor te zorgen dat er adequate waarborgen zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat ze worden behandeld in overeenstemming met het Beleid. U kunt een kopie opvragen van de passende waarborgen die wij hebben getroffen om uw Persoonsgegevens in deze omstandigheden te beschermen door contact op te nemen met [email protected].

De beveiliging van uw Persoonsgegevens

Wij zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies en ongeoorloofde toegang, vernietiging, misbruik, wijziging of openbaarmaking. Wij streven ernaar uw Persoonsgegevens te beschermen, maar helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Wij kunnen de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen en elke overdracht van uw Persoonsgegevens aan Actegy Limited gebeurt op eigen risico.

Bovendien beperken wij de toegang tot uw Persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw Persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Cookies

Onze Website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, om te begrijpen hoe de Website wordt gebruikt en om advertenties voor relevante Revitive-producten aan u aan te bieden wanneer u bepaalde pagina's op de Website bezoekt en vervolgens bepaalde sites van derden bezoekt. Zie onze Cookie-pagina voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

Bewaren van gegevens

Tenzij wettelijk een langere bewaarperiode is vereist, bewaren we uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is ten behoeve van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zoals vermeld in dit privacybeleid). Hoelang de gegevens worden bewaard, hangt af van de categorie Persoonsgegevens. Details over de bewaartermijnen voor verschillende categorieën van uw Persoonsgegevens zijn op verzoek verkrijgbaar door contact met ons op te nemen via [email protected].

Uw rechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft personen rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Met betrekking tot Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage - het recht om op enig moment een kopie op te vragen van de informatie die we van u hebben.
 • Recht op rectificatie - het recht om uw Persoonsgegevens te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • Recht op wissen - het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens uit onze systemen te wissen of te verwijderen.
 • Recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken - het recht om ons te 'verbieden' uw Persoonsgegevens te gebruiken of de manier waarop we ze kunnen gebruiken te beperken.
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid - het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen.
 • Recht om toestemming in te trekken - het recht om toestemming voor Verwerking in te trekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om die Persoonsgegevens te verwerken (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van Verwerkingen die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd). Voor marketingmails kunt u uw recht op afmelding uitoefenen door te klikken op de link "Uitschrijven" onderaan elke e-mail.

Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: [email protected].

Vragen en klachten

Als u een vraag of klacht hebt over dit beleid, of over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens hebben gebruikt, kunt u dit schriftelijk aan ons melden via:

[email protected]. Als u in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u indient in verband met uw Persoonsgegevens door ons wordt behandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de Information Commissioner's Office (ICO).

Als u in de EER gevestigd bent: Actegy Limited heeft Revitive SAS aangesteld als haar EU-gegevensbeschermingsvertegenwoordiger. Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u per post en e-mail contact met hen opnemen via het volgende adres:

Revitive SAS
250 bis boulevard Saint Germain
75007 PARIJS, Frankrijk
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0805 321 051 / +33 1 75 85 03 74

U kunt ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten is beschikbaar op: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Als u buiten het VK/de EER woont, kunt u ook contact met ons opnemen:

VS/Canada

Australië

Nieuw-Zeeland

Actegy Health Inc

6400 Shafer Hof

Suite 225 Rosemont IL 60018 Verenigde Staten

Tel. 317-449-0277

E-mail: [email protected]

Actegy Health

Unit 4 1 Newspaper Pl Maroochydore, QLD 4558, Australië

Tel. 1800 775 529

E-mail: [email protected]

 

Actegy Limited

24B Moorefield Road Johnsonville

Wellington 6037

Tel. 0800 484 325

 

Wijzigingen in dit Beleid

Actegy Limited behoudt zich het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen indien wij dat nodig achten of indien dat wettelijk vereist is. Voor de Website zullen wijzigingen onmiddellijk op de Website worden geplaatst. Voor de App zullen deze wijzigingen, indien van toepassing, aan u worden meegedeeld wanneer u de App de volgende keer opstart of inlogt.

Woordenlijst

Verwerkingsverantwoordelijke

Een partij die de doeleinden en middelen van de Verwerking bepaalt.

Persoonsgegevens

Informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (d.w.z. gegevens over gebruikers van de Website en App). Dit omvat informatie zoals namen, e-mailadressen, accountinformatie en gebruik van Revitive-producten wanneer deze informatie aan een persoon kan worden gekoppeld. Persoonsgegevens kunnen ook informatie over surfen op het web omvatten (bv. gegevens in verband met een bepaalde cookie) en IP-adressen, wanneer deze informatie aan een persoon kan worden gekoppeld.

Verwerking

Alles wat gedaan wordt met Persoonsgegevens; dit omvat het verzamelen, opslaan, inzien, combineren met andere gegevens, delen met derden of zelfs verwijderen.

 

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg 10 € korting!