Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de naleving van de volgende bindende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. Samen met ons privacybeleid bepalen ze de relatie tussen Revitive SAS en u in het kader van deze website. Gelieve onze website niet te gebruiken indien u niet volledig instemt met deze bepalingen en voorwaarden.

De term Revitive SAS of ‘wij’ verwijst naar de operator van de website met de volgende maatschappelijke zetel: Revitive SAS, 250 bis boulevard Saint Germain, 75007 PARIS, FRANKRIJK.

De term ‘Actegy’ verwijst naar de eigenaar van de website en het merk Revitive met de volgende maatschappelijke zetel: Actegy Limited. 1 West Point, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG121HJ, Engeland, ondernemingsnummer 04819502, geregistreerd in Engeland.

De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of de bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving worden ingevoerd.
  • Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te verkrijgen in bezoekersvoorkeuren en een betere bezoekerservaring te bieden. Meer informatie over ons gebruik van cookies.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website voor bepaalde doelen worden verstrekt of aangeboden. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten, en wij sluiten elke aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet nadrukkelijk uit.
  • Uw gebruik van de informatie of materialen op deze website is geheel op uw eigen risico en wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die op deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of onder licentie door ons wordt gebruikt. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden behalve in overeenstemming met de auteursrechtverklaring, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken op deze website die niet het eigendom zijn van of niet onder licentie worden gebruikt door de exploitant worden erkend op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding zijn tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
  • Deze website kan ook koppelingen naar andere websites bevatten. Deze koppelingen zijn bedoeld om verdere informatie aan u te verstrekken. Dit betekent niet dat wij de inhoud van die website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).

Wedstrijd Revitive Belgium

Deelname aan onze wedstrijden is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Artikel 1:
Organiserend bedrijf.
REVITIVE SAS,
250Bis Blvd Saint Germain,
75007 Paris.
Numéro de SIRET 83807804600011 RCS Paris.

Artikel 2:

Voorwaarden voor deelname.Dit spel staat open voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is en in België verblijft. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle nodige controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit, het postadres en/of het elektronische adres van de deelnemers. Personen die niet hun volledige contactgegevens en identiteit hebben verstrekt of die deze onjuist of valselijk hebben verstrekt, zullen worden gediskwalificeerd, evenals personen die weigeren informatie van persoonlijke aard te verzamelen, te registreren en te gebruiken die op hen betrekking heeft en die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de spelen. Deelname aan het spel impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze regels. Niet-naleving van deze regels leidt tot automatische annulering van de deelname en de eventuele toekenning van prijzen.

Artikel 3:

Hoe kunt u deelnemen.Het spel is 24 uur per dag toegankelijk op de Facebook-pagina: Revitive Belgium tot 6 mei 2022, 16.00 uur, de sluitingsdatum voor inzendingen.Spelmechanisme: Om mee te doen aan het spel, hoef je alleen maar in te loggen op de pagina: Revitive Belgique | Facebook de volgende zin in te vullen: "Ik verzorg mama's benen met Revitive voor... ". Bijvoorbeeld: "Ik verzorg de benen van mijn moeder met Revitive om deze zomer naar het strand te gaan".

Artikel 4:

Selectie van de winnaars.De winnaar wordt op 6 mei 2022 door middel van een willekeurige trekking gekozen. De Organisator zal per e-mail contact opnemen met de geselecteerde deelnemers. Als een deelnemer niet binnen een week na het versturen van de e-mail reageert, wordt hij/zij geacht zijn/haar prijs te hebben verspeeld en zal de prijs opnieuw worden toegekend na een nieuwe trekking georganiseerd door Revitive SAS. Door de prijs te aanvaarden, geeft de winnaar de Organisator toestemming om zijn/haar naam, voornaam, woonplaats en departement van verblijf te gebruiken in elke publiciteit of promotie op de website van de Organisator, zonder dat dit gebruik aanleiding kan geven tot andere rechten of vergoedingen dan de gewonnen prijs. De winnaars moeten zich aan de regels houden. Als blijkt dat zij niet aan de criteria van dit reglement voldoen, zullen hun prijzen niet worden toegekend. De deelnemers geven toestemming voor alle controles betreffende hun identiteit, leeftijd, postadres of de loyaliteit en oprechtheid van hun deelname. In dit verband behoudt de Organisator zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs van de winnaar te vragen alvorens de prijs te versturen. Elke valse verklaring of valse opgave van identiteit of adres leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en, in voorkomend geval, tot de terugbetaling van de reeds verzonden prijzen.

Artikel 5:

Prijzen.De prijs is een Revitive Medic Plus geschenkdoos ter waarde van 379€. Deze prijs is een medisch hulpmiddel dat contra-indicaties heeft, bezoek onze website https://www.revitive.com/nl-be/kan-ik-revitive-gebruiken om deze te raadplegen alvorens het hulpmiddel te gebruiken. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een winnaar lijdt als gevolg van het accepteren of gebruiken van zijn prijs. Betaling van de tegenwaarde van de prijs in geld is uitgesloten.

Artikel 6:

Levering van de prijzen.De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verzenden van de prijzen naar een onjuist adres als gevolg van nalatigheid van de winnaar bij het verzenden van de prijzen.

Artikel 7:

Persoonsgegevens.Er zij aan herinnerd dat spelers, om aan het spel te kunnen deelnemen, bepaalde persoonlijke informatie over zichzelf moeten verstrekken, waaronder hun Facebook-profiel. Deze informatie wordt geregistreerd en opgeslagen in een computerbestand en is nodig om rekening te houden met hun deelname, om de winnaars te bepalen en om de prijzen toe te kennen en te verzenden. Deze informatie is bestemd voor de Organisator en kan worden doorgegeven aan zijn technische dienstverleners en aan een dienstverlener die instaat voor de uitreiking van de prijzen. Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebben de spelers recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, moeten de spelers een brief sturen naar het organiserende bedrijf. Ons beleid inzake privacy en het beheer van persoonsgegevens is beschikbaar op https://www.revitive.com/nl-be/privacybeleid

Artikel 8:

Geschillen.Deze regels zijn onderworpen aan het Franse recht. Om in aanmerking te worden genomen, moeten eventuele geschillen in verband met het Spel schriftelijk bij het organiserende bedrijf worden ingediend. En niet later dan negentig (90) dagen na de sluitingsdatum voor deelname aan het Spel zoals aangegeven in deze spelregels. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing of uitlegging van dit reglement en bij gebreke van minnelijke schikking, wordt elk geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg 10 € korting!