Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Gratis bezorging op bestellingen boven €50

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

VOORWOORD

De vennootschap Revitive (hierna “Revitive” of “wij”) stelt aan haar klanten consumenten (hierna de “Klanten” of “u”), via haar internetsites www.revitive.com/nl (de “Sites”) haar gezondheidsapparatuur zoals bloedsomloopstimulatoren, ademhalingsapparatuur en pijnbestrijdingsapparatuur, evenals een assortiment accessoires en reserveonderdelen (hierna de “Producten”) beschikbaar. De algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV”) beheersen elke verkoop van Producten aan Klanten op de Sites.

GEGEVENS

REVITIVE
SAS met maatschappelijk kapitaal van 10.000 euro
Hoofdkantoor: 250 bis boulevard Saint Germain, 75007 Parijs - Frankrijk
Geregistreerd in het RCS van Parijs onder nummer: 838078046
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer:
0805 321 051 (gratis vanuit Frankrijk)
+33 1 75 85 03 74 (vanuit België/buiten Frankrijk. Prijs van een uitgaand gesprek naar Frankrijk).

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, is de verkoop van alle Producten onderworpen aan deze Algemene verkoopvoorwaarden. De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment door Revitive worden gewijzigd. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van Producten zijn de voorwaarden die gelden op het moment van bestelling door de Klant zoals vermeld op de Sites.

2. De prijs van de Producten zoals weergegeven op de Sites zijn inclusief btw en milieubijdrage voor verpakte Producten, exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. De verkoopprijs van de Producten kan op elk moment door Revitive worden gewijzigd. De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van bestelling door de Klant zoals weergegeven op de Sites. De prijzen die worden weergegeven op de Sites kunnen rekening houden met eventuele kortingen die van tijd tot tijd door Revitive worden toegekend.

BESTELPROCES

3. De aangeboden Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De foto’s van de Producten hebben geen contractuele waarde en scheppen geen verplichtingen voor Revitive. De belangrijkste kenmerken van de Producten die verkocht worden door Revitive evenals de prijzen worden weergegeven op de Sites. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Producten die u bestelt.

4. Op het moment dat een bestelling wordt geplaatst nadat de Producten zijn gekozen die u wilt bestellen, hebt u toegang tot een samenvatting van uw bestelling voordat u overgaat tot betaling. Deze samenvatting bevat de details van uw bestelling (referentie en aantal bestelde Producten) en de totaalprijs van uw bestelling inclusief de verzendkosten. U kunt uw bestelling wijzigen voordat u overgaat tot betaling. De betaling van uw bestelling vindt plaats onder de voorwaarden die zijn opgenomen in het artikel “betaling” hieronder, nadat u deze algemene verkoopvoorwaarden hebt geaccepteerd door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Een bestelling die door Revitive is gevalideerd, kan niet geannuleerd worden. Conform de wettelijke bepalingen heeft de klant echter een herroepingsrecht volgens de hierna uiteengezette voorwaarden.

LEVERING

5. De door ons vermelde leveringstermijnen zijn puur informatief en houden geen verplichting in. Revitive accepteert en bevestigt de bestelling van de Klant door middel van een bevestigingsemail van de bestelling. Vertraging in levering is in geen geval aanleiding tot volledige of gedeeltelijke annulering van de bestellingen van de Klant als wij daarmee niet vooraf schriftelijk hebben ingestemd, behalve in de hierna voorziene gevallen. Deze termijnen vangen aan op de dag van ontvangst van de definitieve acceptatie-email van uw bestelling door Revitive.

De inbezitneming van de Producten door de Klant op het moment van levering geldt als moment van overdracht van het risico op verlies of beschadiging van het Product aan de Klant (zelfs in geval de eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden als een deel van de prijs van het Product nog niet is betaald).

Op grond van de artikelen L.216-2, L.216-3 en L.241-4 van de (Franse) Consumptiewet kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden als de bestelde Producten niet geleverd zijn binnen een termijn van 30 dagen na de informatief verstrekte leveringsdatum om enige andere reden dan overmacht of handelen van de Klant. De door de Klant overgemaakte bedragen, minus vergoedingen en inhoudingen worden uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de Klant afziet van het contract aan hem terugbetaald.

De Klant heeft een termijn van 2 dagen vanaf de leveringsdatum om voorbehoud te maken of klachten in te dienen vanwege zichtbare schade aan de Producten die tijdens het transport is ontstaan (open of beschadigde verpakking, beschadigde producten, etc.). Na deze termijn worden de geleverde producten geacht vrij te zijn van zichtbare schade.

Bestellingen worden over het algemeen binnen 48 werkuren na ontvangst van uw betaling verwerkt. Voor België, Luxemburg, het Franse vasteland, inclusief Corsica, en Nederland versturen wij uw pakket via La Post-Colissimo of DPD. De pakketten worden aangeboden op het leveringsadres dat in uw bestelling vermeld wordt. In geval van afwezigheid worden de pakketten afgegeven in een postkantoor/ afhaalpunt (Frankrijk, België), afhaalpunt (Nederland, Luxemburg). Voor het ophalen van een pakket bij een postkantoor of afhaalpunt is de identiteitskaart vereist van de persoon die als ontvanger vermeld is tijdens de bestelprocedure.

Wij raden u aan uw aankopen te groeperen in één bestelling om de leveringskosten die voor uw rekening komen, te beperken. Wij kunnen twee afzonderlijke bestellingen niet groeperen en u moet daarvoor dus per bestelling verzendkosten betalen.

6. Al onze verkooptransacties omvatten een bepaling inzake eigendomsvoorbehoud. Derhalve blijven de Producten eigendom van REVITIVE SAS totdat de prijs volledig is betaald.

7. Acceptatie van deze voorwaarden. Onze Klanten verklaren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze geaccepteerd te hebben op het moment van plaatsing van de bestelling op onze Sites. De verkoop wordt definitief op het moment van acceptatie van de bestelling door Revitive. Revitive behoudt zich het recht voor een bestelling met gerechtvaardigde reden te weigeren, met name als de aangekochte aantallen abnormaal hoog zijn voor een consument of als er sprake is van een geschil inzake betaling betreffende een eerdere bestelling.

DIENST NA VERKOOP EN GARANTIE

8. De Revitive Producten hebben een commerciële garantie van 24 maanden vanaf de leveringsdatum van het Product voor het repareren of ruilen van een beschadigd of defect Product zonder extra kosten voor de Klant. De reparatie/omruiling wordt door ons uitgevoerd. De garantie vervalt in geval van een externe interventie aan de Producten. Deze garantie kan uitgeoefend worden door de Klant onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de paragraaf “retours, terugbetalingen en ruilen” hieronder.

Deze commerciële garantie is een aanvulling op de volgende wettelijke garanties: a) de wettelijke conformiteitsgarantie voor niet-conforme Producten of Producten met zichtbare schade (ontbrekend product of niet conform de bestelling, product dat zichtbaar beschadigd is tijdens de levering, etc.), onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumptiewet; en b) de wettelijke garantie inzake verborgen gebreken die voortvloeien uit een materiaaldefect, een defect in ontwerp of vervaardiging aan de geleverde Producten die deze ongeschikt maken voor gebruik onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk wetboek.

Revitive is niet aansprakelijk in geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of een gebrek aan of verkeerd onderhoud van of door de Klant.
Retours, terugbetalingen en ruilen:
Wij willen dat u 100% tevreden bent over uw Revitive Product. Als u denkt dat uw Producten defect of beschadigd zijn, neemt u contact op met onze Klantendienst die u graag van dienst zal zijn:
[email protected]
0805 321 051 (gratis vanuit Frankrijk)
+33 1 75 85 03 74 (vanuit België/buiten Frankrijk. Prijs van een uitgaand gesprek naar Frankrijk).

Als een Product defect of beschadigd is en onder de commerciële garantie valt, organiseert onze Klantendienst de retourzending en omruiling van het Product gratis voor u.

Voor het organiseren van een retourzending moet u een retourbon (RMA-nummer) aanvragen bij onze klantendienst.

U moet het Product in de originele verpakking doen. Als het Product niet in de originele verpakking wordt teruggestuurd, kunnen extra kosten worden berekend. U moet ook alle perifere voorzieningen, accessoires en handleidingen terugsturen.

Revitive wijst alle aansprakelijkheid af voor onvolledige of onleesbare reclamaties.

BETALING

9. U verplicht zich tot het volledig betalen van de bestelling op het moment dat u de bestelling plaatst op de Sites. Alle betalingen moeten uitgevoerd worden door middel van de elektronische betaalmiddelen die op onze Sites worden vermeld. U hebt minstens de mogelijkheid uw bestelling te betalen met een Visa of Mastercard.
Uw betaling wordt verwerkt door Stripe Payments Europe Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Iers recht, met hoofdkantoor te 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ierland, geregistreerd onder nummer 513174 bij het Ierse CRO (Companies Registration Office).

In uitzondering op het voorgaande kan Revitive van tijd tot tijd naar eigen inzicht en voor bepaalde Producten de Klant betaling per bankkaart in vier (4) termijnen zonder kosten aanbieden. Dit aanbod van betaling in 4 termijnen zonder kosten kan voor beperkte duur geldig zijn of indien geen duur van de aanbieding wordt vermeld op de Sites, op elke moment ten einde lopen.

Deze betalingsfaciliteit wordt aangeboden door Revitive aan de Klant door middel van een akkoord tussen Revitive en de vennootschap Stripe Technology Europe Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Iers recht, met hoofdkantoor te 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ierland, geregistreerd onder nummer 599050 bij het Ierse CRO (Companies Registration Office), dat erkend is als elektronische geldinstelling door de Centrale Bank van Ierland onder nummer C187865.

Deze betalingsfaciliteit wordt alleen aangeboden aan de Klant onder voorbehoud van voorafgaande acceptatie van zijn aanvraag door ons.

HERROEPINGSTERMIJN

10. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen vanaf de dag na de levering van het/de bestelde Product(en) Revitive in kennis te stelen van annulering van zijn bestelling. De Klant verbindt zich er in dat geval toe het Product te retourneren in de originele staat en verpakking. Als dit niet gebeurt worden herstelkosten in mindering gebracht op de uit te voeren terugbetaling. Beschadigde of kapotte Producten worden niet teruggenomen. Het retourneren van Producten moet plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving van herroeping door de Klant.

REVITIVE SAS zal na ontvangst van het retourpakket binnen 14 dagen de totaalprijs van de bestelling, inclusief de verzendkosten, na aftrek van eventuele herstelkosten aan de Klant terugbetalen op de bankrekening van de Klant. De voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht worden hieronder nader uiteengezet.

Retourprocedure:
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant een schriftelijk verzoek indienen bij de klantendienst via [email protected] onder vermelding van het nummer van de bestelling, de leveringsdatum, zijn naam en adres en een vermelding van het feit dat hij zijn herroepingsrecht uit wil oefenen. Om dit te doen kan de Klant het herroepingsfomulier in bijlage II van deze algemene verkoopvoorwaarden invullen. De klantendienst keurt zijn verzoek goed en verstrekt een retourbon (RMA-nummer). Zonder goedkeuring van de retour en RMA-nummer dat duidelijk op het pakket moet worden vermeld, worden geen retours geaccepteerd.

Revitive wijst alle aansprakelijkheid af voor onvolledige of onleesbare reclamaties.

TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

12. De verkoop- en betalingsvoorwaarden op de Sites worden beheerst door Frans recht. Conform de toepassing van de bepalingen van de artikelen L.612-1 en volgende van de Consumptiewet, biedt Revitive de Klant in geval van een geschil de mogelijkheid tot conventionele bemiddeling via het Europese platform geschillenbeslechting.

De Klant kan ook contact opnemen met een bemiddelingsorganisme waarvan Revitive lid is, de CM2C (Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice):

 • door het online formulier in te vullen op: https://cm2c.net/comment-nous-saisir/
 • per mail via [email protected]
 • door een brief te sturen naar CM2C, 14 rue Saint Jean-075017 Parijs

De internetsite van de bemiddelaar is: https://www.cm2c.net.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering, opzegging, gevolgen en het vervolg van aankoop- en verkooptransacties afgesloten op grond van deze algemene verkoopvoorwaarden die niet minnelijk tussen Revitive en de Klant opgelost kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder toepassing van gemeen recht.

VERWERKING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

13. In het kader van het plaatsen van bestellingen of de verwerking van een Productretour moeten wij persoonsgegevens verzamelen.

De bescherming van persoonsgegevens is een essentieel element van het beleid van Revitive en wij zien erop toe dat deze gegevens nooit verkeerd worden gebruikt. Derhalve verplichten wij ons ertoe:

 • Alleen persoonsgegevens te vragen en verzamelen die nodig zijn voor het verstrekken en verbeteren van de dienst, de producten en de ervaringen die klanten verwachten.
 • U controle te verschaffen over de persoonsgegevens die over u worden bewaard om te zorgen dat deze exact zijn en uw voorkeuren weergeven.
 • Ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.
 • Altijd eerlijk en transparant te zijn over de manier waarop wij de persoonsgegevens die we bewaren gebruiken.
 • Uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de vermelde doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens nooit te verkopen of delen.
 • Uw keuzes te respecteren en u te informeren als veranderingen nadelige gevolgen hebben voor uw persoonsgegevens of de manier waarop wij die gebruiken.
 • Aansprakelijkheid te aanvaarden voor de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Voor meer informatie kunt u ons beleid inzake vertrouwelijkheid raadplegen via de volgende links: www.revitive.nl/privacybeleid/ of www.aerosure.nl/privacybeleid/ (afhankelijk van de Site die gebruikt wordt voor aankoop van de Producten) en ons beleid inzake het gebruik van cookies via de volgende links: www.revitive.nl/cookies/ ou www.aerosure.nl/cookies/ (afhankelijk van de Site die gebruikt wordt voor de aankoop van de Producten).

INTELLECTUEEL EIGENDOM

14. De Producten worden beschermd door een of meer eigendomsrechten (met name inzake merken, octrooien, tekeningen en modellen en auteursrechten) van Revitive.

De verkoop van Producten houdt geen overdracht in aan de Klant van de eigendomsrechten van Revitive ongeacht de aard daarvan, die het uitsluitende eigendom van Revitive blijven. Geen enkele bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden, noch in de bestellingen die gericht worden aan Revitive kan worden opgevat als het verlenen aan de Klant van enig recht op de eigendomsrechten van Revitive anders dan het recht op gebruik van de Producten binnen de grenzen zoals voorzien in de AVV.

De Klant verplicht zich tot het naleven van de eigendomsrechten van Revitive. Hij onthoudt zich met name van het verwijderen, afdekken, wijzigen, vervangen of veranderen op enigerlei manier van de merken die op de Producten zijn vermeld.

Het gebruik van eigendomsrechten door de Klant voor de promotie van Producten, meer in het bijzonder voor reclame in ongeacht welke vorm is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van Revitive.
Revitive heeft tevens kennis ingezet voor het vervaardigen van de Producten. In geval op enigerlei manier door de Klant nieuwe kennis of een nieuwe uitvinding waaruit eigendomsrechten kunnen voortvloeien, zouden worden afgeleid uit de Producten, erkent de Klant dat deze nieuwe rechten exclusief toebehoren aan Revitive.

BIJLAGE II

HERROEPINGSFORMULIER

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als de Klant de bestelling die hij heeft geplaatst op de Sites wil herroepen:

“Ter attentie van Revitive SAS
250 bis boulevard Saint Germain, 75007 Parijs - Frankrijk
E-mail: [email protected]
Telefoonnummers:
0805 321 051 (gratis vanuit Frankrijk)
+33 1 75 85 03 74 (vanuit België/buiten Frankrijk. Prijs van een uitgaand gesprek naar Frankrijk).

Hiermee informeer ik u over de herroeping van het contract betreffende de bestelling van de hieronder vermelde Producten:

 • Bestelling d.d.: ...............................................................
 • Nummer bestelling: ...........................................................
 • Naam van de Klant: .............................................................................
 • Adres van de Klant: ........................................................................

Handtekening van de Klant”

Voor tips en speciale aanbiedingen

Word lid van onze mailinglijst en krijg €10 korting*!